Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązuje od 01.07.2018 r.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy Awigo prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży materiałów instalacyjnych do gazu, wody i kanalizacji. Sklep działa pod adresem internetowym http://sklep.awigo.com.pl i jest prowadzony jest przez firmę:

Awigo s.c. Tomasz Szymski, Wojciech Szymski
Karola Wojtyły 147, 32-086 Batowice

podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr NIP 5130199497, REGON 121132541,
adres poczty elektronicznej e-mail: awigo@awigo.com.pl, numer telefonu: 12 4466671

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 6 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie:

- komputera klasy PC lub urządzenia przenośnego umożliwiającego dostęp do internetu
- przeglądarki internetu obsługującej HTML, CSS, JavaScript
- włączonej obsługi plików cookies
- aktywnego konta e-mail

1.4. Definicje:

CENA – oznacza cenę produktu brutto, umieszczoną obok informacji o towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

KOSZYK - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach Sklepu Internetowego za pomocą, którego Zamawiający dokonuje zakupu Towarów.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: http://sklep.awigo.com.pl

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Awigo s.c. Tomasz Szymski, Wojciech Szymski, ul. Karola Wojtyły 147, 32-086 Batowice, NIP 5130199497, adres poczty elektronicznej: awigo@awigo.com.pl, numer telefonu: 124466671.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

ZAMÓWIENIE - czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem oraz ceną.

 

2. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAMÓWIEŃ

2.1. Aby zamówić Produkt w Sklepie Internetowym należy umieścić towar w Elektronicznym Koszyku za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka” wraz z odpowiednią ilością wpisaną w pole „Ilość". Zawartość Koszyka można przeglądać wybierając przycisk „Przejdź do koszyka”. W Koszyku znajdują się wszystkie wybrane towary wraz z dostępnymi dla tych towarów sposobami dostawy, kosztami dostaw oraz dostępnymi formami płatności. Na tym etapie można dowolnie modyfikować zawartość Koszyka, kontynuować zakupy lub przejść dalej wybierając przycisk „Do kasy”. W kolejnym etapie można założyć Konto w Sklepie Internetowym lub przejść do kasy bez zakładania Konta. W obu przypadkach należy wypełnić formularz z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, takimi jak:

- imię i nazwisko / nazwa firmy zamawiającego
- adres zamawiającego (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)
- adres do wysyłki (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)
- telefon kontaktowy
- adres e-mail

Wypełniając dane Usługobiorca może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera z informacjami o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

2.2. Po wybraniu w kolejnym kroku rodzaju dokumentu sprzedaży (paragon, faktura VAT), sposobu dostawy oraz formy płatności Klient potwierdza chęć zawarcia umowy sprzedaży naciskając przycisk „Zamawiam i płacę”. Niezwłocznie po naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę” klient powinien otrzymać na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia automatyczną wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia (w przypadku jej braku prosimy o kontakt ze sprzedawcą).

2.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

2.4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia o którym mowa w pkt. 2.2.

2.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez zamawiającego. W takiej sytuacji Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za dostawę lub w przeciwnym przypadku Zamówienie jest anulowane.

2.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.2.

 

3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

3.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

- Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
- Płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.
- Płatność kanałem elektronicznym poprzez serwis CashBill.
- Płatność przelewem na jeden z dwóch rachunków bankowych Sprzedawcy:

BZ WBK: 45 1090 1665 0000 0001 3416 0201 lub PKO Bank Polski: 65 1440 1387 0000 0000 1140 1422

3.2. Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży lub w pierwszym dniu roboczym następującym po tym terminie. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

4.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w polu „Koszt wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

4.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
- Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;
- Paczkomaty 24;
- Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Karola Wojtyły 147, 32-086 Batowice - w Dni Robocze, w godzinach od 07:00 do 17:00.

4.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
- W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
- W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta - w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego – nie może przekroczyć 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Zamawiany towar zostanie wydany tylko w przypadku zapłaty gotówką lub kartą płatniczą w chwili odbioru osobistego bądź w przypadku wcześniejszego wpływu środków na rachunek bankowy lub konto rozliczeniowe Sprzedawcy.
W przypadku nieodebrania zamawianych towarów do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia gotowości produktu do odbioru, zamówienie zostanie anulowane.

4.7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu dostawy Produktu. W szczególności nie podlegają wysyłce:
- Produkty, których maksymalna długość przekracza 120 cm (np. przyłącza gazowe lub hydranty),
- Produkty, których suma długości, szerokości i wysokości przekracza 175 cm (np. pełne krążki rur),
- Produkty o masie jednostkowej powyżej 30 kg.

 

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 5.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
- pisemnie na adres: ul. Karola Wojtyły 147, 32-086 Batowice;
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: awigo@awigo.com.pl;

5.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
- dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). W przypadku zwrotu części produktów Sprzedawca zwraca Klientowi taką część kosztów dostawy jaką zapłaciłby Klient gdyby nie zamawiał zwracanych produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres sprzedawcy – zgodnie z pkt. 5.1.

5.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
- jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
- w przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

6.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.

6.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącego Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

6.3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

6.7. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

6.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem.

6.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

7. REKLAMACJA PRODUKTU

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej przed upływem dwóch lat od wydania towaru Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu rękojmi.

7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
- pisemnie na adres sprzedawcy,
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: awigo@awigo.com.pl;
- osobiście w sklepie stacjonarnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00

7.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Karola Wojtyły 147, 32-086 Batowice.

 

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

9.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Zakres zbieranych danych osobowych obejmuje następujące dane: nazwa firmy i adres siedziby, NIP, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres wysyłkowy, adres e-mail, nr telefonu - w przypadku firm i osób prowadzących działalność gospodarczą oraz imię i nazwisko, adres wysyłkowy, adres e-mail, nr telefonu - w przypadku osób fizycznych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwa prawidłowa realizacja zamówień. 

9.3. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub za zgodą użytkownika w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę. 

9.4. Administrator zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.

9.5. Dane osobowe klientów nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych (CashBill), bądź firm spedycyjnych (DHL, DPD, InPost lub innym) dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. Zgodnie z przepisami mogą jednak zostać przekazane odpowiednim organom publicznym.

9.6. Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z zawartej umowy sprzedaży oraz obowiązków określanych w przepisach prawa i do dochodzenia roszczeń.

9.7. Klient poprzez kontakt z administratorem danych może zażądać dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania. 

9.8. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

9.9. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czy małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikując go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe (chyba, że wyraźny opis przedmiotu stwierdza inaczej), wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

10.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi Konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 
Załączniki:
- wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu